Diakoni


Diakoni handler om omsorg og tjeneste for andre.

Babysang på helsehuset. Foto: Helsehuset


Diakoni handler om omsorg for andre, tjeneste for andre. Diakoniens fokus er nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Jesus brukte begrepet diakonos (tjener) om seg selv. Diakonien ønsker å være evangeliet i handling. Bibelens fortellinger utfordrer oss til praktisk handling og en oppmuntrende holdning til våre medmennesker.

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre. Det innebærer en kamp for menneskerettighetene. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for nedkjempelse av fattigdom.

Visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke er:
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Alt kirkelig arbeid bør ha en diakonal dimensjon, og noen menigheter har ansatt diakon med dette som arbeidsfelt. Vi tilbyr samtaler, besøk, eldretreff, institusjonsbesøk, sorggruppe, åpen kirke, ulike samlinger og turer for folk i ulike aldre. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er et tiltak alle menigheter tar del i.
 

Tilbake
Del